Comments

Log in with itch.io to leave a comment.

(3 edits) (+1)

Jryy V sbhaq gur fgnve-fgrccl oybpxf naq pna zbir gurz nebhaq. Znlor gurl ner fhccbfrq gb tb fbzrjurer? V nyfb pbearerq gur png ba gur yvggyr cravafhyn ng gur ynxr fb vg vf fghpx. Naq gura V chg bar bs gur oybpxf ba gur png naq abj vg vf fghpx gb gur png!

Hcqngr: Bu ohg abj gur png unf rfpncrq sebz gur ynxr naq vf ehaavat nebhaq jvgu n oybpx. V unir ab vqrn jung gb qb!

Hcqngr: Gur png tbg njnl sebz gur oybpx, naq qvq jung pngf qb. Gung jnf n fjrrg raqvat. V thrff gur oybpxf ner whfg gurer naq abguvat gb qb jvgu "svavfuvat" gur tnzr?

it’s fun reading through your experience – it’s like I get to watch!

rot13: “naq qvq jung pngf qb” :) :) “V thrff gur oybpxf ner whfg gurer naq abguvat gb qb jvgu “svavfuvat” gur tnzr?” lhc lhc, gung’f pbeerpg gunaxf sbe cynlvat!!

(+1)

ROT13:

Nj, V ybir gur frperg bs gur png. Ng svefg V gubhtug V jnf fhccbfrq gb gevpx vg vagb trggvat vgf cngu oybpxrq, gura qvfpbirerq vgf bgure orunivbe ol nppvqrag. Gur fbhaq vf terng.

V’z abg fher gur “raqvat” gevttrerq gur svefg gvzr — vg frrzrq yvxr gur png unq gb qb Vg n frpbaq gvzr. Vg’f n irel avpr gbhpu, gubhtu.

Gur fhogyr navzngvbaf ba gur tenff & jngre vf terng gbb. Vf gur cnvevat bs gur tenff tencuvp qryvorengr?

gunax lbh!! V’z tynq lbh rawblrq vg; gur png znxrf zr fb unccl

er tenff: qb lbh zrna gur snpg gung tenff nyy punatrf ng gur fnzr gvzr? gung jnfa’g cnegvphyneyl qryvorengr; vg jnf whfg jung V qvq vavgvnyyl naq jnf tbbq rabhtu gb fuvc, unun. (V fhccbfr vg zvtug or n avpr gbhpu vs vg “evccyrq” yvxr gur jngre ohg vg arire obgurerq zr rabhtu gb punatr vg)

(+2)

ROT13: V sbhaq gur fyrrcvat png naq gurl ner snagnfgvp.